Cách lấy Link Reset IP qua API trên tài khoản Mproxy.vn

Cách lấy Link Reset IP qua API trên tài khoản Mproxy.vn

Link Reset IP sẽ được dùng để gắn kèm theo proxy trên một số phần mềm có hỗ trợ xoay IP thông qua API. Bạn có thể thay đổi địa chỉ IP ngay trên phần mềm đang cài đặt sử dụng proxy mà không cần phải thao tác đổi IP trên bộ Key.

Để lấy Link Reset IP trên Mproxy.vn có 2 cách:

Chọn Cài đặt bộ Key muốn lấy Link, bấm Copy link API bạn đã sao chép được Link Reset IP

Lấy Link Reset IP trên bộ key

Trên Mproxy chọn mục Kết nối API và tìm đến mục Reset IP

Mẫu lệnh Reset IP theo Token của tài khoản

Bạn sẽ copy dòng lệnh trên và thay đoạn "your_key_code_here" bằng mã Key proxy của bạn

https://mproxy.vn/capi/YCmocw_1FA3RNgvJrJirhGag5VTxCF6FL253k8A2Pec/key/your_key_code_here/resetIp
Mỗi bộ key có một mã Key
Link Reset IP của bộ proxy: https://mproxy.vn/capi/YCmocw_1FA3RNgvJrJirhGag5VTxCF6FL253k8A2Pec/key/t8RFdZlkRaRuFXCu/resetIp

Lưu ý: Mỗi tài khoản sẽ có mã Token khác nhau nên các bạn cần sao chép các mẫu lệnh trên tài khoản của mình nhé.