Nodejs - Hướng dẫn sử dụng mProxy với Puppeteer

Nodejs - Hướng dẫn sử dụng mProxy với Puppeteer

Puppeteer chắc không lạ gì với anh em dev Nodejs hay Javascript rồi. Puppeteer được dùng nhiều cho các client để thực hiện các tác vụ web scraping
Để sử dụng Proxy với puppeteer , chúng ta cần cài đặt thư viện puppeteer. Ở đây chúng tôi sử dụng lib puppeteer-extra. Tiếp đến, chúng ta chỉ cần dùng proxy parameter khi khởi tạo puppeteer.

import puppeteer from "puppeteer-extra";
const PROXY_AUTH = {username: 'USER_CỦA_BẠN', password: 'KEY_CỦA_BẠN'}
async function createNewPuppeteer(){
  const args = [
    '--proxy-server=http://ip.mproxy.vn:12345',
    '--disable-features=UserAgentClientHint',
  ]
  const browser = await puppeteer.launch({
    headless: false,
    //tuy chinh theo chrome cua ban
    // executablePath: '/usr/bin/google-chrome',
    executablePath: '/Applications/Google Chrome.app/Contents/MacOS/Google Chrome',
    slowMo: 250,
    devtools: false,
    args: args
  });
  const page = await browser.newPage();
  await page.authenticate(PROXY_AUTH);
  return {page, browser}
}

;(async ()=>{
  const {page, browser} = await createNewPuppeteer();
  await page.goto("https://checkip.mproxy.vn");
  await page.waitForTimeout(60*60000)
})()

Sử dụng axios

Tham khảo bài viết sau để nhận KEY miễn phí từ mproxy.vn bạn nhé.

Nhận Proxy miễn phí từ mProxy.vn
Bạn đang cần proxy mà mà không biết tìm ở đâu ? Các trang chia sẻ proxy hiện tại tốc độ chậm và kết nối chập chờn, không ổn định ? Hãy bỏ ra 1 phút đọc bài hướng dẫn sau của chúng tôi để nhận được proxy miễn phí từ mproxy.vn bạn nhé